Let op: vul de scan in één keer in, tussentijds opslaan is niet mogelijk. Je kunt wel een antwoord wijzigen door terug te gaan. Je kunt geen vragen overslaan.

Is een vraag niet van toepassing? Vul dan ‘1’ in.

Scan afbreken Start de scan

Vul je persoonlijke gegevens in om de scan te starten. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, nooit met derden gedeeld en nooit gebruikt voor commerciële doeleinden. Lees meer hierover in de privacyverklaring.

Heb je een groepscode ontvangen van het COB of Mijn Aansluiting? Vul deze dan hier in, zodat je antwoorden gecombineerd kunnen worden met die van je samenwerkingspartners.

Als je geen groepscode hebt, kun je het vak leeglaten. Je krijgt dan alleen een individueel resultaat.

Om de scan in groepsverband te doen, kun je contact opnemen met het expertteam van de Samenwerkwijzer om een groepscode aan te vragen.

Vorige Volgende

Om je straks van goed advies te voorzien, willen we graag weten wat jullie samenwerking op dit moment inhoudt.

1
Is er een (door alle partijen) getekende intentieovereenkomst voor de samenwerking?
Ja
Nee
2
Is er een (door alle partijen) getekend convenant voor de samenwerking?
Ja
Nee
3
Is er een afgestemde portfoliolijst met gezamenlijke projecten met een doorkijk van minstens 2-5 jaar?
Ja
Nee
4
Vindt er op projectniveau een gezamenlijk ontwerpproces plaats?
Ja
Nee
5
Wordt er op projectniveau een gezamenlijk projectplan opgesteld?
Ja
Nee
6
Vindt er op projectniveau gezamenlijk uitvoering en realisatie plaats?
Ja
Nee
Vorige Volgende
0% afgerond
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners een slagvaardige organisatie en legitieme besluitvorming hebben ingericht, waarin iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren en zeggenschap leidt tot eigenaarschap.
Stelling 1 Als samenwerkende partijen zijn onze doelstellingen en afspraken in een heldere overeenkomst vastgelegd en ondertekend.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners een slagvaardige organisatie en legitieme besluitvorming hebben ingericht, waarin iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren en zeggenschap leidt tot eigenaarschap.
Stelling 2 Voor de proces- en voortgangsbewaking binnen de samenwerking is een manager aangesteld.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners een slagvaardige organisatie en legitieme besluitvorming hebben ingericht, waarin iedereen zijn eigen bijdrage kan leveren en zeggenschap leidt tot eigenaarschap.
Stelling 3 De samenwerking beschikt over een besturingsmodel, hierdoor is het duidelijk hoe en met welke frequentie partijen elkaar ontmoeten.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners passende (beleidsmatige, personele, juridische en financiële) kaders hebben ingericht waaraan ieder zijn deel bijdraagt.
Stelling 4 Het is voor de betrokken partijen uit onze samenwerking duidelijk welk afstemmingsproces initiatieven doorlopen. Hierop hebben we een workflow afgesproken die betrokkenen kunnen raadplegen.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners passende (beleidsmatige, personele, juridische en financiële) kaders hebben ingericht waaraan ieder zijn deel bijdraagt.
Stelling 5 Binnen de samenwerking wordt planinformatie op een eenduidige manier met elkaar gedeeld.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners passende (beleidsmatige, personele, juridische en financiële) kaders hebben ingericht waaraan ieder zijn deel bijdraagt.
Stelling 6 De omgeving waarin partijen acteren kunnen veranderen, partijen zijn in staat om hierop te reageren en voorbijkomende kansen te benutten.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners de samenwerking mensenwerk laten zijn, waarin het draait om persoonlijke relaties, begrip, respect, luisteren en elkaars taal leren spreken.
Stelling 7 Binnen de samenwerking gaan de partijen respectvol met elkaar om en is er vertrouwen om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners de samenwerking mensenwerk laten zijn, waarin het draait om persoonlijke relaties, begrip, respect, luisteren en elkaars taal leren spreken.
Stelling 8 De operationele teams zijn in staat om issues zelf op te lossen. Als het nodig en nuttig is wordt gebruik gemaakt van een escalatiemodel.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
1. Hoe we samenwerken
Organisatie
Proces
Relatie
De mate waarin de partners de samenwerking mensenwerk laten zijn, waarin het draait om persoonlijke relaties, begrip, respect, luisteren en elkaars taal leren spreken.
Stelling 9 In de samenwerking was er bij de start en is er in de reguliere operatie, aandacht voor het werken en bouwen aan vertrouwen.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin concrete resultaten van de samenwerking zichtbaar en meetbaar worden gemaakt, en gezamenlijk worden gevierd en gepubliceerd.
Stelling 10 De resultaten van de samenwerking zijn inzichtelijk en worden periodiek gemonitord.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin concrete resultaten van de samenwerking zichtbaar en meetbaar worden gemaakt, en gezamenlijk worden gevierd en gepubliceerd.
Stelling 11 Het percentage projecten dat volgens planning wordt opgeleverd is structureel verbeterd als gevolg van betere afstemming.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin concrete resultaten van de samenwerking zichtbaar en meetbaar worden gemaakt, en gezamenlijk worden gevierd en gepubliceerd.
Stelling 12 Het is voor klanten/gebruikers merkbaar dat de partners beter samenwerken.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin de partners structureel tijd inplannen om te leren samenwerken door hun (zich ontwikkelende) samenwerking te evalueren, en samen zoeken naar mogelijkheden om te professionaliseren en ontwikkelen.
Stelling 13 De samenwerking heeft zicht op succesvolle samenwerkingsprojecten, benoemt de reden hiervan en viert deze successen.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin de partners structureel tijd inplannen om te leren samenwerken door hun (zich ontwikkelende) samenwerking te evalueren, en samen zoeken naar mogelijkheden om te professionaliseren en ontwikkelen.
Stelling 14 Naast de reguliere werkzaamheden wordt tijd ingepland voor reflectie om te leren en waar nodig bij te sturen.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin de partners structureel tijd inplannen om te leren samenwerken door hun (zich ontwikkelende) samenwerking te evalueren, en samen zoeken naar mogelijkheden om te professionaliseren en ontwikkelen.
Stelling 15 Voor betrokkenen is duidelijk wat hun rol is in het bijdragen aan de doelen en activiteiten zoals beschreven in het jaarplan.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin de waarde van de samenwerking wordt erkend en ook andere positieve neveneffecten genereert, naast het oorspronkelijk beoogde effect en het behalen van de gestelde meetbare doelen.
Stelling 16 De samenwerking biedt aantoonbaar toegevoegde waarde voor de betrokken partijen in de samenwerking.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin de waarde van de samenwerking wordt erkend en ook andere positieve neveneffecten genereert, naast het oorspronkelijk beoogde effect en het behalen van de gestelde meetbare doelen.
Stelling 17 De samenwerkende partijen zijn in hun reguliere kernprocessen ook van elkaar afhankelijk. Als zich in deze reguliere kernprocessen een issue voordoet, weten partijen elkaar ook te vinden.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
2. Wat samenwerken oplevert
Resultaat
Leren
Waarde
De mate waarin de waarde van de samenwerking wordt erkend en ook andere positieve neveneffecten genereert, naast het oorspronkelijk beoogde effect en het behalen van de gestelde meetbare doelen.
Stelling 18 Partijen weten elkaar te vinden voor het oplossen van onvoorziene omstandigheden, ook buiten de reguliere structuur om.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
De mate waarin de partners een deel van hun autonomie opgeven, omdat zij samen meer kunnen bereiken dan alleen.
Stelling 19 In uw samenwerking is er een gelijk speelveld, daarbij maakt het niet uit wie bij het integraal programmeren de leiding heeft in een project.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
De mate waarin de partners een deel van hun autonomie opgeven, omdat zij samen meer kunnen bereiken dan alleen.
Stelling 20 Zijn er in de laatste twee jaar geen partij (score 1), één partij (score 3) of meerdere partijen (score 5) toegetreden tot uw samenwerking?
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
De mate waarin de partners een deel van hun autonomie opgeven, omdat zij samen meer kunnen bereiken dan alleen.
Stelling 21 De klanttevredenheid wordt bepaald door de gezamenlijke prestatie van de partijen in het samenwerkingsproject. Zijn de deelnemers in uw samenwerking zich hiervan bewust?
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
De mate waarin de partners hun samenwerking baseren op een heldere gezamenlijk gevoelde ambitie voor de maatschappelijke waarde waarvoor zij staan. De mate waarin die ambitie wordt gekend en nagestreefd door alle betrokkenen
Stelling 22 In een gezamenlijk statement beschrijven samenwerkende partijen wat de doelen en ambities van de samenwerking zijn. Is er in uw samenwerking een gezamenlijk statement vastgesteld?
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
De mate waarin de partners hun samenwerking baseren op een heldere gezamenlijk gevoelde ambitie voor de maatschappelijke waarde waarvoor zij staan. De mate waarin die ambitie wordt gekend en nagestreefd door alle betrokkenen
Stelling 23 Kennen de deelnemers van de samenwerking het hoofddoel van de samenwerking en kunnen zij dit helder uitleggen aan stakeholders?
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
De mate waarin de partners hun samenwerking baseren op een heldere gezamenlijk gevoelde ambitie voor de maatschappelijke waarde waarvoor zij staan. De mate waarin die ambitie wordt gekend en nagestreefd door alle betrokkenen
Stelling 24 Worden doelen en ambities van de samenwerking gemonitord volgens de PDCA-methode (plan-do-act-check)?
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
Definitie: de mate waarin de belangen en verlangens de drijfveren vormen om samen te werken, en helpen bij het vinden en binden van de juiste partners
Stelling 25 Heeft uw samenwerking een keuze gemaakt in de aandachtsgbieden waarop wel of juist niet wordt samengewerkt? (Integraal programmeren, Integraal ontwerpen of integraal uitvoeren).
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
Definitie: de mate waarin de belangen en verlangens de drijfveren vormen om samen te werken, en helpen bij het vinden en binden van de juiste partners
Stelling 26 Partners spreken openlijk uit wat hun belang is om samen te werken.
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
3. Waarom we samenwerken
Afhankelijkheid
Ambitie
Belang
Definitie: de mate waarin de belangen en verlangens de drijfveren vormen om samen te werken, en helpen bij het vinden en binden van de juiste partners
Stelling 27 Is er voldoende draagvlak in uw organisatie voor de (te ontwikkelen) samenwerking, zowel op management- als op operationeel niveau?
1
2
3
4
5

Helemaal niet

In zeer hoge mate

Vorige
Volgende
Vorige